• Objektiver 6 2

  Objektiver

  Nokon samler på smykker, andre samler på frimerker - eg samler på glass. Før var det helst Canon L optikk, men nå er det den evige jakten etter det perfekte objektivet til Sony FS 5.

 • Mitt liv som sjølvstendig næringsdrivande

  Til neste år rundar enkeltmannsforetaket mitt Hveem Media heile 10 år. Hurra, hurra! Mange tenker jo at det må vera ein drøm å drive som sjølvstendig, ta fri når du vil, bestemme alt sjølv osv. Men er det eigentleg sånn?

 • Fotograf vs. designar

  Veit ikkje om det er som har misforstått eller om det er kunden/markedet. Saken er den at eg synest det er 1000 gongar lettare å tjene penger på fotografi i forhold til design – til trass for at eg har ein master i design og er sjølvlært i foto. Kvifor er det slik?

 • Biletet - den overfladiske formidlaren?

  Kom over ein interessant artikkel om biletet sitt angrep på teksten, skrive av Pål Veiden (f. 1958), dr.polit og førsteamanuensis i sosiologi ved Høyskolen i Oslo.

 • ESSAY-samling 2005–2008

  Ein stor del av studiet på Høgskulen i Gjøvik gjekk ut på å skrive essay om designrelaterte temaer. Her er ei samling av alle essay i emna fotografihistorie, informasjonsgrafikk, typografihistorie, designhistorie og mediehistrie og tekstteori.

 • Informasjonsgrafikk 1

  The Visual Display of Quantitative Information av Edward Tufte vekte stor merksemd då den vart utgjeve i 1983 – både av positiv og negativ karakter. Forfattaren Edward Tufte har skrive, utforma og sjølvpublisert følgjande tre bøker om informasjonsgrafikk: The Visual Display of Quantitative Information (1983), Envisioning Information (1990), Visual Explanations (1997). Me skal i dette essayet sjå nærare på den første boka han ga ut: The Visual Display of Quantitative Information.

 • Informasjonsgrafikk 2

  Utvikling og design av skjema dreier seg om noko mer enn grafisk blankett-konkstruksjon og tekniske løsninger tilpassa vår digitale tidsalder. Kva meines med dette utsagnet?

 • Brukskvalitetstesting

  Gjør en evaluering av brukskvaliteten ved et kommersielt nettsted.

  Skrive i forbindelse med faget «Ergonomi i digitale medier».

 • Eit blikk inn i fortida

  "Fotografiet har en uttrykks- og en avtrykks-side." Drøft påstanden med utgangspunkt i en analyse av A.B.Wilses: Jætergutten, 1903 (Erlandsen 2000 s. 229) og bilde 7.5 (Wells 1997 s.317) eller andre bilder du finner relevante.

 • Fargestyringsrapport

  Me har i denne laboppgåva blitt kjent med ICC-baserte color management-prinsipper dvs. generering av input-, display- og outputprofiler. Me genererte utstyrsprofilar og implementerte dei mot utstyrseiningar, og simulerte avistrykk på eit digitalt printsystem. I tillegg lærte me å vurdere eit proof-resultat basert på beregning av E*ab. Vidare i denne rapporten vil eg redegjør for ulike prinsipp og innan fargestyring og til slutt drøfte moglege innverknadar på det som angår fargestyring.

 • Fotografen i eit nøtteskal

  Fotografen sitt arbeid i mediebilete er å framstille fotografi ved hjelp av lys. Ein fotograf må kunne fargelære, behandle lys og skygge, og kunne planlegge budskap og uttrykk i bilete. Problemet, eller «utfordringa» – som det så fint heiter, dukkar opp når fotografen vert pressa til å ta bilete som andre ynskjer å ha, og som ein nødvendigvis ikkje brenn for. I mange tilfelle må fotografen «selja sjela si», for å overleve. Dette fordi medie-Norge er ein såpass liten «institusjon» der det ikkje er det store rommet for å overleve av å produsere uavhengige fotografi. Fotografi som ein lagar av eiget ynskje, fotografi ein brenn for.

 • Livet etter det tradisjonelle fjernsynet

  Vel og beskriv et tradisjonelt medium med hovudvekt på mediet sitt kjenneteikn og utvi- klingstrekk. Gå deretter inn i dei utfordringane dette mediet har møtt gjennom aukande konvergens.

 • Sanninga til fotografiet

  Mi verd er ikkje lik di verd. Sjølv om me lever i ei og same verd, finnes det 5 milliardar ulike tolkingar av verda. Mitt synsinntrykk vert tolka annleis enn ditt synsinntrykk. Me skal i dette essayet sjå nærare på denne tolkinga me mennekse lagar oss. Kva er forholdet mellom tolkinga og sanninga? Kvifor tolkar me det same fotografiet ulikt? Og kva er eigentleg sanninga i fotografiet?

 • Utviklinga til versalane

  Grei ut om ulike teoriar og synspunkt gjennom historia om korleis versalane i antikvaskrifta har blitt til ­- eller bør konstrueras.

 • Den nye typografien

  Grei ut om typografien i mellomkrigstida. Kva var det som karakteriserte mellom-krigstida si modernistiske «nye typografi», og kva representerte den eit brot med? I kva grad representerte den eit heilhetleg fenomen, og i kva grad ikkje? I kva sosial, teknologisk og stilhistorisk kontekst oppstod den?