Brukskvalitetstesting

Gjør en evaluering av brukskvaliteten ved et kommersielt nettsted.

Skrive i forbindelse med faget «Ergonomi i digitale medier».

Last ned essayet

Oppgavetekst

Gjør en evaluering av brukskvaliteten ved et kommersielt nettsted.

Skrive i forbindelse med faget «Ergonomi i digitale medier».

Karakter: A

Skrive av Oda Hveem og Magnus Andersen høst 2006

Introduksjon

Dagens samfunn flyter over av informasjon. Daglig ser

vi plakater, flyers, TV, og sist men ikkje minst, nettsider.

Det er et hav av nettsider på webben, og det er et hav av

informasjon som er tilgjengelig. Fra de små nettsidene, til

de mer komplekse. Webben har en rastløs brukergruppe,

derfor er det viktig å ha en hjemmeside som griper bruke-

rens oppmerksomhet, fortelle dem hvor de er, og hvor de

kan fortsette til. De må være funksjonelle, lett å navigere,

og gi et riktig inntrykk. Et vanlig fenomen er at websider

prøver å kapre mottakerens oppmerksomhet med effekter

som overgår hverandre, i de fleste tilfeller synker bruks-

kvaliteten ved et slikt effektmas. Det som er viktig for

kommersielle nettsteder som har et mål om å utføre mest

mulig salg, er at de har et mest mulig nøkternt og logisk

utseende som ikke krever for mye av brukeren.

En hjemmeside er et produkt som bør kommunisere

godt med brukeren. For å måle nettopp dette, har vi flere

teknikker som hjelper oss å vurdere brukskvalitetsaspek-

tene. Disse teknikkene spenner fra uformell samling av

tilbakemeldinger, og kvalitative vurderinger til kvanti-

tative og formelle studier. Teknikkene har samme mål: å

avdekke brukernes eventuelle problemer med produktet.

For å avdekke problemområdene gjennomføres en bru-

kerkvalitetstesting. I vår brukskvalitetstesting vil vi ta for

oss Nielsen ti heuristikker, og vurdere funksjonalitet og

brukerkvalitet ut i fra de retningslinjene.

Brukskvalitet

Brukskvalitet er en egenskap ved en samhandling mellom

menneske – maskin. Denne egenskapen er spesifikk for

en brukergruppe og et miljø.

Tre aspekter ved brukskvalitet som fagfelt:

1. Kunnskap om hvordan mennesker bruker et gren-

sesnitt Brukskvalitet er et fag som har samlet mye kunn-

skap om bruk av Internett og andre grensesnitt. Blant an-

net er dette kunnskap om hvordan folk flest navigerer på

en nettside.

2. Retningslinjer for brukervennlighet:

Ikke bare har brukskvalitet som fag samlet kunnskap om

bruk av grensesnitt, men også viten om hva som fungerer

og ikke gjør det. Blant annet er det viktig å vite hvilke

konvensjoner brukerne er vant med.

3. Metoder for å sikre at grensesnitt blir brukervenn-

lige brukskvalitet består i tillegg av en rekke metoder som

kan tas i bruk for å oppnå god brukervennlighet. Noen

eksempler på slike metoder er brukertesting, eksperteva-

luering og nettbaserte undersøkelser.

Navigasjon er antageligvis det viktigste for god brukskva-

litet. Brukeren skal til enhver tid vite hvor han er, hvor han

har vært, hvor han kan gå videre og hvor ”hjem” er. For å

få klarhet i disse spørsmålene. må det være god struktur

på siden. En struktur som helst kan oppfattes intuitivt, og

som ikke må ”læres”. De vanligste feilene ved nettsteder

er at folk finner ikke nettstedet, finner ikke informasjo-

nen dem søker etter, folk savner viktig informasjon og at

folk ikke har tid til å lese det som er på nettsiden.

For å få en best mulig hjemmeside, som kom-

muniserer godt med brukeren er det viktig å fremheve

en tydelig målsetning og strategi for nettstedet. Man må

lære å kjenne målgruppens behov og adferd - lage per-

sonas, med hypotetiske brukere og brukerscenarioer. Det

å lage prototyper og teste disse på potensielle brukere er

viktig grep i den formative prosessen av utviklingen av

nettstedet. Når man har laget et sluttprodukt er det viktig

å observere korleis nettstedet blir brukt, og evaluere dette.

Her har vi flere ulike teknikker, en kort innføring følger i

påfølgende kapittel.

Rapporten er på 19 sider, last ned hele som pdf, om du vil lese resten